soukromé zahrady

„Nechte nás proměnit Vaši zahradu v oázu klidu a pohody, dejte prostor životu a těšte se z radostí, které přináší“

Každá naše zahrada představuje originální dílo, ve kterém je kladen důraz na komplexnost celku i detailu. Návrh zahrady vychází z poznání Vašeho životního stylu, individuálních požadavků, potřeb a možností. Vytvoříme pro Vás fungující živou zahradu naplňující dané požadavky s respektem k lokalitě a jejím přírodním danostem.

JAK ZAHRADA VZNIKÁ

Tvorba zahrady je složitý proces založený na otevřené komunikaci mezi architektem a klientem, vyžaduje množství vstupních informací, které jsou v jednotlivých fázích zpracovávány, konzultovány, a nakonec pomyslně přetaveny do konečné podoby Vaší zahrady.

Přípravná fáze

Zahrady nevznikají „od stolu“, ale v terénu. Osobní návštěva a konzultace přímo na Vašem pozemku jsou pro nás klíčové, a to nejen z hlediska širšího kontextu lokality, posouzení současného stavu pozemku, jakosti zeminy, stávajících limitů, perspektivy případných stávajících rostlin apod. Na základě našeho setkání si ujasníme nezbytné podklady a formulujeme zadání.

ZAHRADNĚ ARCHITEKTONICKÁ STUDIE

Výtvarně architektonická studie předkládá komplexní představu o prostorovém a funkčním řešení Vaší zahrady.

Práce na výtvarně architektonické studii mohou začít v okamžiku dodání potřebných podkladů a vyplněných informačních formulářů, které nám pomohou, stejně jako osobní návštěva přípravné fáze, Vás lépe poznat. Samotné zpracování studie je otázkou cca 4 až 6 týdnů, na jejichž konci se setkáme, studii si představíme a prokonzultujeme. Vlastní studie se skládá z celkové situace navrženého řešení (plán – „cílový stav“), technické koordinační situace, souboru vizualizací z 3D modelu a inspiračních fotografií. Vaše připomínky prodiskutujeme a následně zapracujeme do finální podoby studie. V rámci nadstandardních doplňkových služeb  jsme schopni zpracovat také videoprohlídku ze 3D modelu.

REALIZAČNÍ A PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Fáze realizační a projektové dokumentace úzce navazuje na odsouhlasenou výtvarně architektonickou studii zahrady, kterou rozpracovává do technických detailů a podrobnosti potřebné k realizaci navržených úprav. Řeší podrobný technologický postup realizace vegetačních úprav zahrady, obsahuje přesné vytyčovací a osazovací plány pro výsadby rostlin, přesně určuje, jaké konkrétní rostliny mají být vysazeny a kam, specifikuje způsob přípravy stanoviště, úpravy půdy, přesný způsob výsadby. Dále obsahuje celkový výkaz výměr v podobě položkového rozpočtu, návod na následnou údržbu apod. Jedná se tedy o podrobný technický „návod“ na realizaci studie určený pro realizační zahradnickou firmu nebo pro investora samotného v případě realizace svépomocí.

REALIZACE

Jsme projekční ateliér – zahrady tedy nerealizujeme. V případě zájmu jsme ale Vašimi partnery i v této fázi tvorby Vaší zahrady. Standardně je od nás vše nachystáno tak, abyste mohli jednoduše poptat zahradnické firmy a měli pro ně veškeré potřebné podklady, včetně tzv. „slepého“ rozpočtu pro výběr dodavatele prací. Nabízíme Vám poradenskou součinnost (konzultace) při výběru dodavatelské firmy, nebo celé „výběrové řízení“ umíme zorganizovat a zajistit. Dále můžeme odborně pohlídat správnost realizace formou následného autorského dozoru, případně specifikovat a upřesnit fáze realizace, kde je klíčová nutnost detailní odborné kontroly.

ODBORNÉ ČLÁNKY
A PUBLIKACE

ŠTEFL, L., ŠIMEK, P. Management městské zeleně – nástroje a koncepční přístup. Inspirace, 2020, 1, p. 15–17. ISSN 2464-5893.

ŠIMEK, P. ŠTEFL, L. Pasport zeleně – proč je důležitý a co obsahuje. Inspirace, 2020, 2, p. 27–29. ISSN 2464-5893.

ŠIMEK, P. ŠTEFL, L. Plán péče a náklady na udržovací péči. Inspirace, 2020, 2, p. 36–38. ISSN 2464-5893.

PEJCHAL, M. — ŠTEFL, L. An assortment of woody plants produced in the manor of nové dvory at the turn of the 18th and 19th centuries: European, asian and north african taxa. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis. 2019. sv. 67, č. 5, s. 1195–1212. ISSN 1211-8516.

PEJCHAL, M. — ŠTEFL, L. An assortment of woody plants produced in the manor of Nové Dvory at the turn of the 18th and 19th centuries: North American taxa. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae Mendelianae Brunensis. 2019. sv. 67, č. 4, s. 981–992. ISSN 1211-8516.

ŠTEFL, L. Výsadba stromů a navazující rozvojová péče – oborové nástroje pro kontrolu kvality provedených prací. In Dřeviny mimo les III: sborník konference. Chrudim: Vodní zdroje EKOMONITOR spol. s.r.o., 2018, s. 45–49. ISBN 978-80-88238-08-9

ŠIMEK, P. – ŠTEFL, L. Metodika péče o díla zahradní a krajinářské tvorby z období první republiky – certifikovaná metodika. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017. ISBN 978-80-7509-507-7

ŠIMEK, P. — ŠTEFL, L. Následná péče jako předpoklad funkčnosti vilové zahrady první poloviny 20. století. In Zahradní architektura první poloviny 20. století. Praha: Národní zemědělské muzeum, 2017, s. 144–158. ISBN 978-80-86874-86-9.

KUŤKOVÁ, T. – UHER, J. – ŠTEFL, L. – PILUŠOVÁ, B. – MIKSOVÁ, L. Výběr a použití rostlinného sortimentu pro díla zahradní a krajinářské tvorby z období první republiky. – certifikovaná metodika. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017.

STEINOVÁ, Š. – ZÁMEČNÍK, R. – OTTOMANSKÁ, S. – KLASOVÁ, K. – KUŤKOVÁ, T. – MARTINEK, J. – PILUŠOVÁ, B. – ŠIMEK, P. – ŠTEFL, L. Zahradní umění první Československé republiky a její zahradníci. 1. vyd. Praha: Národní zemědělské muzeum, 2017. 501 s. ISBN 978-80-86874-79-1.

STEINOVÁ, Š. – ZÁMEČNÍK, R. – OTTOMANSKÁ, S. – KLASOVÁ, K. – KUŤKOVÁ, T. – MARTINEK, J. – PILUŠOVÁ, B. – ŠIMEK, P. – ŠTEFL, L. Garden art of the first Czechoslovak Republic and its gardeners. 1. vyd. Praha: Národní zemědělské muzeum, 2017. 302 s. ISBN 978-80-86874-80-7.

ŠTEFL, L. Výsadba stromů v městském prostředí (kvalita výpěstků, výsadby a následné péče). In Dřeviny mimo les. 1. vyd. Chrudim: EKOMONITOR, 2016, s. 40–44. ISBN 978-80-86832-93-7.

ŠTEFL, L. – ŠIMEK, P. Indikátory skladby a prostorové struktury systému městské zeleně. Acta Universitatis Matthiae Belii. Séria environmentálne manažérstvo. 2015. sv. XVII, č. 2, s. 6–13. ISSN 1338-4430.

ŠTEFL, L. Výsadba stromů v městském prostředí (kvalita školkařských výpěstků, kvalita provedených prací ve fázi zakládání a ve fázi rozvojové péče). In Dřeviny mimo les III. Hradec Králové: Ekomonitor.

ŠIMEK, P. – ŠTEFL, L. Systémy zeleně malých měst. Zahrada, park, krajina. 2014. sv. XXIV., č. 3, s. 60–64. ISSN 1211-1678.

ŠTEFL, L. Kvalitativní indikátory – možné přístupy k hodnocení veřejné zeleně. Vše pro zeleň. 2014. sv. V, č. 1, s. 46–48. ISSN 1805-8965.

ŠTEFL, L. – ŠIMEK, P. Jak kvalitně pečovat o stromy v městském prostředí? Dbejte na prevenci. Moderní obec. 2014. sv. xx, č. 7, s. 20. ISSN 1211-0507.

ŠIMEK, P. – ŠTEFL, L. Kterých nejčastějších omylů se v péči o zeleň dopouštějí obce? Moderní obec. 2014. sv. xx, č. 7, s. 19–20. ISSN 1211-0507.

ŠTEFL, L. – ŠIMEK, P. Hodnotící indikátory kvality sídelní zeleně. In Proměny městské zeleně – minulost, současnost, vize. 1. vyd. Hradec Králové: Civitas per Populi a Vysoká škola regionálního rozvoje, 2014, s. 101–111. ISBN 978-80-87756-06-5.

SPĚVÁČKOVÁ, M. – ŠTEFL, L. – PEJCHAL, M. Methodology of clipped woody vegetation elements assessment. In Plants in Urban Areas and Landscape 2014. 1. vyd. Nitra: Slovak University of Agriculture in Nitra, 2014, s. 96–99. ISBN 978-80-552-1262-3.

ŠTEFL, L. – ŠIMEK, P. Příčiny poškození stromů v městském prostředí (ve vztahu k managementu sídelní zeleně) na příkladu města Ostravy. Acta Pruhoniciana. 2014. sv. 106, č. 1, s. 27–33. ISSN 1805921X.

ŠTEFL, L. Quality indicators of status and maintenance of urban greenery. In Plants in Urban Areas and Landscape 2014. 1. vyd. Nitra: Slovak University of Agriculture in Nitra, 2014, s. 107–111. ISBN 978-80-552-1262-3.

ŠTEFL, L. – ŠIMEK, P. Trávníky a stabilita ploch městské zeleně. In TRÁVNÍKY 2014. 1. vyd. Hrdějovice: Ing. Jana Lepičová – Agentura BONUS, 2014, s. 11–15. ISBN 978-80-86802-19-0.

ŠTEFL, L. Vliv udržovací péče na stav veřejné zeleně. In Dřeviny mimo les. Hradec Králové: Ekomonitor.

ŠTEFL, L. Využití přístrojových metod k hodnocení stability stavu stromů. In Dřeviny mimo les. Hradec Králové: Ekomonitor.

SPĚVÁČKOVÁ, M. – ŠTEFL, L. – PEJCHAL, M. Evaluation of the taxonomic composition of shaped vegetation elements in important historical gardens and parks of the Czech Republic. In Proceedings of 3rd International Horticultural Conference for Post-graduate Students 2013. 1. vyd. Brno: Mendel University in Brno, 2013, s. 260–264. ISBN 978-80-7375-892-9.

ŠTEFL, L. – MATIOVÁ, S. Kvalitativní indikátory stavu a údržby sídelní zeleně. Zahradnictví. 2013. sv. 12, č. 9, s. 38–41. ISSN 1213-7596.

ŠTEFL, L. Nedostatky v péči a další faktory ovlivňující kvalitu nových výsadeb stromů. Zahrada, park, krajina. 2013. sv. XXIII, č. 4, s. 32–33. ISSN 1211-1678.

ŠTEFL, L. Přístrojové metody hodnocení stability stromů. Inspirace. 2013. č. 4, s. 14–15.

ŠTEFL, L. Přístrojové metody hodnocení stability stromů — přehled možností. Zahrada, park, krajina. 2013. sv. XXIII, č. 2, s. 24–27. ISSN 1211-1678.

ŠTEFL, L. – BALTAZÁR, T. – MATIOVÁ, S. Vliv udržovací péče na stav veřejné zeleně. In Konference studentů doktorských programů Zahradnické fakulty. 1. vyd. Brno: Mendelova Univerzita v Brně, 2013, s. 107–112. ISBN 978-80-7375-896-7.

ŠTEFL, L. – LATTENBERG, L. – SALANCI, J. Využití přístrojových metod k hodnocení zdravotního stavu stromů. Zahradnictví. 2013. sv. 12, č. 1, s. 42–44. ISSN 1213-7596.

ŠTEFL, L. Historie a vývoj zámecké zahrady v Litomyšli. Zahrada, park, krajina. 2011. č. 1, s. 14–17. ISSN 1211-1678.